Evenementen vergunningen - week 49

Evenementen vergunningen - week 49

Dit item is verlopen op 15-01-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

• Cyclo Cross. Het evenement vindt plaats tussen de Keulenderweg en de Preutersweg op 29 december van 11.00 uur tot 14.00 uur en 31 december 2014 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

De stukken liggen vanaf 25 november 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage. 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.