Evenementen vergunning - week 50

Evenementen vergunning - week 50

Dit item is verlopen op 21-01-2015.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

• Carnavalsoptocht Huls. Het evenement vindt plaats op maandag 16 februari 2015 tussen 15.00 en 16.00 uur. De route van de optocht is: Deus – Huls – Wijnstraat.  Er zijn verkeersregelaars aanwezig.

De stukken liggen vanaf 3 december 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld.
 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Op de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.