Drank- en horecawet - week 33

Drank- en horecawet - week 33

Dit item is verlopen op 24-09-2016.

Burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij in het kader van de Drank- en Horecawet vergunning gaat verlenen aan:

Voor schutterij St. George
Locatie Sportlaan 2, 6369 CL Simpelveld
Verzenddatum 11 augustus 2016
Dossiernummer 63528

De aanvraag, de ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het ontwerp besluit tegen dit ontwerp besluit zienswijze indienen. De zienswijzen moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerp besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.