Drank en horecawet week -18

Drank en horecawet week -18

Dit item is verlopen op 02-06-2016.

De burgemeester van Simpelveld maken bekend dat er een vergunning is verleend op basis van de Drank- en Horecawet voor de volgende inrichting: 

Naam inrichting: Chinees restaurant Rose Garden
Adres: Heiweg 200 te 6351 HZ Bocholtz
Kenmerk: 58447
De stukken liggen vanaf 25 april 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.