Drank -en horecavergunning

Drank -en horecavergunning

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat: 

  •  aan het bestuur van de vereniging ‘R.K.V.V. Sportclub ‘25’ (KvK 40187270) is verleend een ontheffing van de schenktijden op grond van artikel 4 lid 4 DHW voor het mogen schenken van alcoholhoudende drank op zaterdag 18 mei 2019 van 13.00 uur tot zondag 19 mei 2019 te 1.00 uur.

Bezwaar

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.