Drank- en horecavergunning - week 26

Drank- en horecavergunning - week 26

Dit item is verlopen op 07-08-2014.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende horecabedrijf een Drank- en Horecavergunning en een exploitatievergunning is verleend:

Voor    : Grand Café De Rode Beuk
Locatie   :  Kloosterstraat 57 te 6369 AB Simpelveld
Dossiernummer   : 23820

Voor    : Auw Leemkoel
Locatie   :  Dr. Nolensstraat 12 te 6351GM Simpelveld
Dossiernummer   : 27051

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en/of college van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.