Drank- en horecavergunning week- 21

Drank- en horecavergunning week- 21

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

 De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan het bestuur van de vereniging ‘R.K.V.V. Sportclub ‘25’ (KvK 40187270) is verleend een ontheffing van de schenktijden op grond van artikel 4 lid 4 DHW voor het mogen schenken van alcoholhoudende drank op zaterdag 1 juni 2019 van 13.00 uur tot 00.00 uur.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat: hij op 16 mei 2019 voor de volgende inrichting een drank‐ en horecavergunning en exploitatievergunning is verleend:

Naam inrichting: Het Biechthuis
Adres inrichting: Irmstraat 1, 6369 VL Simpelveld 

De stukken liggen vanaf 21 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bezwaar
Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000 (6369 ZG) Simpelveld. 

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
1. naam en adres van indiener;
2. de dagtekening;
3. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.