Bestemmingsplannen - week 5

Bestemmingsplannen - week 5

Dit item is verlopen op 10-02-2021.

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘herontwikkeling School Groeneboord’

Toelichting 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Simpelveld bekend dat met ingang van 3 februari 2021 gedurende 4 weken het voorontwerp van het bestemmingsplan “herontwikkeling School Groeneboord” voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.BPGroeneboord-VO01

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Goeneboord 19-25 te Bocholtz, alwaar ter plaatse van de voormalige basisschool de bebouwing wordt herontwikkeld tot vier grondgebonden woningen (type bungalow). Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Simpelveld sectie G nummers 2332, 2333, 2334, 2335 en 2336. Omdat de geldende bestemming woningbouw niet toestaat, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Inspraakreacties 

Gedurende de genoemde termijn van 4 weken kan eenieder een schriftelijke inspraakreactie indienen,  gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.