Besluit economische activiteiten - week 45

Besluit economische activiteiten - week 45

Dit item is verlopen op 19-12-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken hierbij bekend dat de raad van Simpelveld bij besluit van 11 september 2014 de volgende economische activiteiten heeft aangewezen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet:
1. de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties;
2. de gemeentelijke begraafplaats;
3. de verhuur c.q. het in gebruik geven van maatschappelijke onroerende zaken, zoals (voormalige) schoolgebouwen, multifunctionele centra e.d.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken ingaande vanaf 6 november 2014. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit (inclusief bovenvermeld kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de raad van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG, Simpelveld.

Ter inzage
Het besluit ligt vanaf donderdag 6 november 2014 kosteloos ter inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een afschrift ontvangen van dit besluit tegen betaling van een bedrag aan leges.