Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 48

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 48

Dit item is verlopen op 08-01-2015.

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.
 

N. Willems geb. 26-10-1992 uitschrijving 13-10-2014
S.M.C.E. Radmackers geb. 07-03-1993 uitschrijving 13-10-2014

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van  publicatie bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden waarop het bezwaarschrift rust.