Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 47

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 47

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ze zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen).

Naam en voorletters  Geboortedatum   Datum uitschrijving
A.M. Nshuti      23 januari 1996 10 oktober 2017
Coervers, A.S.F.   17 maart 1977 11 oktober 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van deze publicatie van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht