Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 41

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 41

Dit item is verlopen op 17-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. 

Naam en voorletters  geboortedatum   Datum uitschrijving

D. Opaćić                     18-12-1993                 29-08-2018

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  

Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht