Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) - week 39

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) - week 39

Dit item is verlopen op 01-11-2014.

Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en betrokkene is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen).

naam en voorletters geboortedatum datum uitschrijving
S. Meinhardt 12-11-1975 06-08-2014

 

Belanghebbende kan tot 31-10-2014 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:
• a. de naam en het adres van de indiener
• b. de dagtekening;
• c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• d. de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.