Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 27

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 27

Dit item is verlopen op 12-07-2017.

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

Uit onderzoek van afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen). 

Naam en voorletters        geboortedatum    Datum uitschrijving
Fatah, J.                                 09-05-1997            16-05-2017
van Kooten, B.                      25-06-1977            16-05-2017
Schreurs, S.                          12-08-2009            16-05-2017
Schreurs, M.F.L.                   13-08-1970            16-05-2017\

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant. 
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht