Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 25

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 25

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

Uit onderzoek is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de BRP en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP. 

Naam en voorletters       geboortedatum              Datum uitschrijving

Hopić, J.                             11-05-1996                          13-05-2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van deze publicatie van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht