Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 23

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 23

Dit item is verlopen op 17-07-2018.

Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

Uit onderzoek van afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet mogelijk is door toezending aan belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Vanaf die datum zijn ze dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.

Naam en voorletters Geboortedatum Datum uitschrijving
Roumans, D.P.F. 31 maart 1985 26 april 2018

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na datum van deze publicatie. 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met de beslissing;
• uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
• onderteken het bezwaarschrift.

De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht