Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22

Dit item is verlopen op 10-07-2019.

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam en voorletters Geboortedatum     Datum uitschrijving
S. Krau 04-02-1976 23-05-2019
O. Krau 27-10-1974 23-05-2019
M.L. Krau 22-03-2010 23-05-2019
L. Krau 30-12-2008    23-05-2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na datum van deze publicatie van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.