Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 13

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 13

Dit item is verlopen op 10-05-2016.

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve inschrijving in de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. 

Daarin staat dat de burger verplicht is om zich uiterlijk op de vijfde dag na aanvang van verblijf in persoon te melden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft, om schriftelijk aangifte van verblijf en adres te doen.  De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve inschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.
Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP) en is vanaf die datum inwoner van de gemeente Simpelveld. De datum van inschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de inschrijving in de BRP. 

Naam en voorletters geboortedatum datum inschrijving
S.P.Engels 14 juni 1987 2 maart 2016

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht