Bekendmaking

Bekendmaking

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 maart 2018 de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Simpelveld 2018’ hebben vastgesteld.


De kinderopvang moet voldoen aan de eisen in de Wet kinderopvang. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang, zoals bijvoorbeeld dagopvang, buitenschoolse opvang en opvang in een peuterspeelzaal. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. De GGD Zuid Limburg houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang in de gemeente Simpelveld. Middels inspectierapporten informeert de GGD het college over het onderzoek en adviseert naar aanleiding van de uitkomsten over het al dan niet starten van een handhavingstraject. In de beleidsregels leest u hoe het college gebruik maakt van haar bevoegdheid om te handhaven.

De beleidsregels zijn te raadplegen via de website www.simpelveld.nl.