Bekendmaking Week -51

Bekendmaking Week -51

Dit item is verlopen op 25-01-2017.

Op 22 september 2016 heeft de gemeenteraad de Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. Deze ligt nu ter inzage. 

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vastgelegd ten aanzien van het beleidsveld 'Wonen' in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal).

Globale inhoud regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave ten aanzien van volkshuisvesting, waar de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg zich de komende jaren voor gesteld zien. Daarnaast geeft de structuurvisie richting aan de manier waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de (toekomstige) woningbehoefte. Dit betekent onder meer dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen in de gemeenten in de regio Zuid-Limburg in overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Daarbij zullen delen van de in de bestemmingsplannen opgenomen directe bouwmogelijkheden komen te vervallen. Ook is niet uit te sluiten dat door de gemeente gesloten privaatrechtelijke overeenkomsten om woningbouw mogelijk te maken, worden opengebroken. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen; bestemmingsplannen hebben dat wel.

Waar kunt u de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg inzien?
De vastgestelde structuurvisie en de hier bijbehorende stukken liggen vanaf 21 december 2016 zes weken ter inzage in het gemeentehuis Simpelveld, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Inzage is mogelijk tijdens openingstijden. Het gemeentehuis is tussen kerst en nieuwjaar in week 52 gesloten. U kunt de structuurvisie ook inzien op de gemeentelijke website www.simpelveld.nl/bestuur/regelgeving/programma11 en raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0965.STVGM01SVWonenZL16-VA01.

Inwerkintreding
De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.