Bekendmaking - week 4

Bekendmaking - week 4

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt vanaf 23  januari 2019 tot en met 5 maart 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” heeft uitsluitend betrekking op de percelen gelegen ten zuiden van de kern Simpelveld waar het vakantieresort Heuvelland is beoogd.

Op 17 januari 2013 is het bestemmingsplan "'Vakantieresort Heuvelland" met planidentificatienummer NL.IMRO.0965.BP201101RGPoorth-VA01 vastgesteld door de raad van de gemeente Simpelveld. Door middel van dat bestemmingsplan werd de realisatie van een vakantieresort met maximaal 60 recreatieappartementen en maximaal 105 recreatiewoningen ten zuiden van de kern Simpelveld juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Enkele jaren later, op 22 september 2016, is het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" met planidentificatienummer NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb-VA01 vastgesteld, Hierdoor is het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland" komen te vervallen.

Het was expliciet de bedoeling om de juridisch-planologische mogelijkheden voor de realisatie van het vakantieresort die het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland" bood, één op één over te nemen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2016". Geconstateerd is echter dat de verbeelding en de bijbehorende planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" ter plaatse van het beoogde vakantieresort enkele omissies bevat. De juridisch-planologische mogelijkheden uit het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland" voor de realisatie van het vakantieresort zijn hierdoor niet goed c.q. volledig overgenomen.

Op de verbeelding van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” zijn per abuis niet de aanduidingen "specifieke vorm van recreatie - 1" en "specifieke vorm van recreatie - 2" overgenomen uit het bestemmingsplan “Vakantieresort Heuvelland”.

In plaats van deze aanduidingen zijn per abuis de aanduidingen "specifieke vorm van recreatie - visoever" respectievelijk "specifieke vorm van recreatie - theetuin" opgenomen. Hierdoor ontbreekt de beoogde koppeling tussen de regels en verbeelding, waardoor recreatiewoningen, recreatieappartementen en centrale voorzieningen juridisch-planologisch niet meer zijn toegestaan op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied 2016". De overige geconstateerde omissies zijn van ondergeschikte aard en worden niet expliciet benoemd in deze kennisgeving.

De geconstateerde omissies zijn in het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” hersteld. Het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” maakt géén nieuwe c.q. andere ontwikkelingen mogelijk ten opzichte van het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland". Met het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” is dus enkel en alleen gerepareerd wat expliciet beoogd was bij vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016”, namelijk het één op één overnemen van de mogelijkheden van het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland".

Stukken inzien

Het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening”, het raadsbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage, derhalve vanaf 23 januari 2019 tot en met 5 maart 2019. U kunt het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur
  • woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplannen’ klikken, waarna u op de link ‘Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2016, 2e herziening’ kunt klikken.

U kunt het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ook direct raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, derhalve op 6 maart 2019. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.