Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan 'Verzetstraat 1a te Simpelveld

Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan 'Verzetstraat 1a te Simpelveld

Dit item is verlopen op 04-12-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het navolgende wijzigingsplan, ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan, ongewijzigd is vastgesteld:

• wijzigingsplan “Verzetstraat 1a te Simpelveld”. (zaaknummer 101106)

Het plan regelt de wijziging van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’ van een strook grond in gebruik en behorende bij het adres Verzetstraat 1a, 6369 CW te Simpelveld. U kunt de stukken vanaf 23 oktober 2018 gedurende zes weken inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.WPverzetstraat1a-VG01. 

Gedurende de inzagetermijn kan door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij het college naar voren is gebracht, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling.  

Het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.