Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23

Dit item is verlopen op 16-07-2019.

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat met ingang van 5 juni 2019 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Irmstraat 25-27 Simpelveld” ter inzage ligt. Tevens maken burgemeester en wethouders op grond van artikel 110c Wet geluidhinder bekend dat in verband met dit plan met ingang van 5 juni 2019 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde hebben betrekking op het perceel Irmstraat 25 en 27 te Simpelveld en maken een herbestemming van de percelen van een detailhandelsfunctie naar een woonfunctie mogelijk (3 woningen).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 juni 2019 gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Simpelveld, Markt 1 te Simpelveld. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft als identificatienummer NL.IMRO.0965.BPLKSirmstraat2527-ON01.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging van 6 weken kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, via het Klantcontactcentrum.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Gedurende de termijn van terinzagelegging van 6 weken kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, via het Klantcontactcentrum.