Bekendmaking ontwerp-beleidsregel "Palet regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking" - week 33

Bekendmaking ontwerp-beleidsregel "Palet regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking" - week 33

Dit item is verlopen op 28-09-2018.

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Simpelveld en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp-Beleidsregel “PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking” met ingang van 16 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt voor inspraak.

Uitleg

De ontwerp-Beleidsregel “PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking” vormt een toetsingskader waaraan grootschalige duurzame energieprojecten getoetst zullen worden, naast andere geldende kaders. Het is een instrument dat tot doel heeft om een regionale/gemeentelijke versnelling van de uitwerking en realisatie van projecten die invulling geven aan de Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) -doelstellingen tot stand te brengen. Daarnaast wordt middels dit toetsingskader duidelijkheid gecreëerd richting de samenleving (bedrijven, inwoners en initiatiefnemers) over de randvoorwaarden van de samenwerkende overheden in Parkstad als het gaat om projecten op het gebied van grootschalige duurzame energieopwekking (vooralsnog zon- en windenergie).

Reageren

De ontwerp-Beleidsregel “PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking” ligt van 16 augustus 2018 tot en met 26 september 2018 voor ingezetenen en belanghebbenden ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. U kunt de ontwerp-beleidsregel via onderstaand pdf-bestand inzien.

Tijdens de inzagetermijn kunt u eventuele zienswijzen schriftelijk, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld, dan wel mondeling bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. Degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen, kan daartoe tijdens de openingstijden contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Simpelveld, Markt 1 te Simpelveld. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen.