Bekendmaking Bestemmingsplan "Molsberg 79-96 te Simpelveld"

Bekendmaking Bestemmingsplan "Molsberg 79-96 te Simpelveld"

Dit item is verlopen op 03-09-2018.

Toelichting 

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat op 28 juni 2018 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Molsberg 79-96 te Simpelveld” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locaties Molsberg 79 en 96 te Simpelveld. Op de locatie Molsberg 79 wordt een bestaande stal van circa 400 m² blijvend diervrij gemaakt en geschikt gemaakt voor het inpandig stallen en opslaan van agrarische machines en werktuigen, agrarische producten (stro/hooi, materialen) en de inpandige stalling van caravans en campers. Tevens wordt ter plekke van de sleufsilo buitenstalling van caravans mogelijk gemaakt. Op de locatie Molsberg 96 wordt horeca ten behoeve van een ijsboerderij met bijbehorende voorzieningen, vakantieappartementen/bed and breakfast, het omzetten van de bestaande (tweede) bedrijfswoning naar een burgerwoning en een voedselbos/plukweide mogelijk gemaakt. De op deze locatie bestaande agrarische activiteiten worden beëindigd. Omdat op beide locaties de ontwikkelingen op grond van het geldende bestemmingsplan niet rechtstreeks zijn toegestaan, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 juli 2018 gedurende 6 weken, derhalve tot en met 5 september 2018, tijdens de openingstijden ter inzage bij het klantcontactcentrum van de gemeente Simpelveld, Markt 1 te Simpelveld. U kunt de stukken ook via de website www.ruimtelijkeplannen.nl inzien. Het plan heeft identificatienummer NL.IMRO.0965.BPmolsberg79en96-VG01. 

Beroep
Als u belanghebbende bent en eerder op tijd een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend of kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest op tijd een zienswijze in te dienen, kunt u gedurende de 6 weken dat het plan ter inzage ligt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend zijn.

In werking
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep heeft ingesteld of anderszins partij bent in de beroepszaak en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres. Als u een dergelijk verzoek heeft gedaan, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen.

Simpelveld, 25 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Simpelveld