Ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 15

Ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 15

Dit item is verlopen op 28-04-2018.

Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

Uit onderzoek van afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet mogelijk is door toezending aan belanghebbenden.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

Naam Geboortedatum Datum uitschrijving
  Ritzmann    12-08-1979      29-03-2018     

Belanghebbende kan ten aanzien van dit voornemen tot 27-04-2018 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.