Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars - week 17

Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars - week 17

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

Het besluit van de burgemeester van gemeente Simpelveld betreffende het aanstellen van evenementenverkeersregelaars

De burgemeester van Simpelveld;

Gelet op artikel 56 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) in samenhang met de artikelen 12 en 13 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 58 van het BABW, artikel 82 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en artikel 9 tot en met 15 eerste lid onder d en 15 tweede lid van de Regeling Verkeersregelaars 2009

Besluit,

de 10 evenementenverkeersregelaars, zoals per besluit van 9 april 2020 aangewezen door onze burgmeester en welke in bezit zijn van een geldige instructieverklaring als aangesteld te verklaren, vanaf het moment dat zij door de gemeente zijn goedgekeurd in de centrale database zoals bedoeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009 artikel 10 derde lid en onder beheer van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL).

De aanstellingsperiode eindigt op het moment dat de geldigheidsperiode van de e-instructie verloopt en bedraagt maximaal één jaar.

Dit aanstellingsbesluit treedt in werking de eerste dag na bekendmaking. Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars.

De stukken liggen vanaf 14 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Simpelveld, d.d. 9 april 2020.

Simpelveld,

DE BURGEMEESTER VAN SIMPELVELD,

mr. R. de Boer

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.