Aanleg parkeerplaats grote voertuigen - week 17

Aanleg parkeerplaats grote voertuigen - week 17

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

Het aanleggen van een parkeerplaats voor grote voertuigen op de carpoolplaats aan de Gaasstraat te Simpelveld.

Op grond van artikel 5:8, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het verboden grote voertuigen langer dan 6m en/of hoger dan 2,4m (o.a. vrachtwagens, bergingswagens en grote bedrijfs-busjes) op de weg te parkeren. Nu hieraan geen beperking wordt gesteld, geldt dit verbod binnen de gehele gemeente. Om deze reden is in artikel 5:8, lid 2 Apv opgenomen dat het college plaatsen aanwijst, waarvoor dit verbod niet geldt. Dit lid is imperatief geformuleerd, dat betekent dat het college plaatsen moet aanwijzen. Het college heeft in de vergadering van 3 maart 2020 ingestemd met het aanwijzen van de locatie aan de Gaasstraat, op de bestaande carpoolplaats, voor het parkeren van grote voertuigen tot een maximale parkeerduur van 24 uur (aaneengesloten) op weekdagen en maximaal 48 uur (aaneengesloten) in het weekend.

Besluit:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het besluit van de raad, van 26 januari 1995, zijn Burgemeester en Wethouders van Simpelveld bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Tot het realiseren van een parkeerplaats voor grote voertuigen door het plaatsen van de borden E08a en E08n (en grote bestelbussen);

Tot het instellen van eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats aan de Gaasstraat door het plaatsen van de borden C02 en C03.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 15 april gepubliceerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen 6 weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het College, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.